REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep Internetowy pod adresem: www.nowespojrzenia.pl prowadzi Wydawnictwo "Znaki Czasu" z siedzibą przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Adres redakcji: ul. Turecka 1/3a, 00-745 Warszawa. NIP: 526-02-09-509, REGON: 010238478. Osobowość prawna: art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 30.06.1995 r. (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1889).
2. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego, w szczególności z cenami i dostępnością Towarów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Ceny zaprezentowane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, stanowią wartość brutto, powiększone są o koszty dostawy i stanowią całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z dokonywaną transakcją.
4. Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w wersji 11 lub Google Chrome w najnowszej wersji lub Firefox w najnowszej wersji lub przeglądarka kompatybilna z w/w. Do poprawnej pracy aplikacji sklepu i korzystania ze wszystkich opcji wymagane jest włączenie obsługi cookies oraz javascriptu w przeglądarce.
5. Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.
6. Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:

1) Sprzedający – Wydawnictwo "Znaki Czasu" z siedzibą przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. NIP: 526-02-09-509, REGON: 010238478.
2) Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem (Klient);
3) Konsument – Kupujący (Klient), będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) k.c.;
4) Strona internetowa – strona www.nowespojrzenia.pl;
5) Sklep – sklep internetowy działający pod nazwą „Nowe Spojrzenia”;
6) Towar – produkt, będący w ofercie asortymentowej Sprzedającego;
7) Zamówienie – oświadczenie Kupującego, co do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na warunkach i zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu
cywilnego);
8) Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego informujący Kupującego o liczbie i rodzaju zamówionych przez niego Towarów, a także o kosztach przesyłki i umożliwiający Kupującemu dokonanie wyboru Towarów w celu złożenia zamówienia;
9) Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego na stronie www.nowespojrzenia.pl informacji o Towarze i jego cenie;
10) Potwierdzenie zamówienia – informacja przesyłana przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje, co do złożenia przez Kupującego zamówienia na określone Towary i potwierdzająca,
że Zamówienie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
11) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a
Sprzedającym w myśl postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez
Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Na treść Umowy Sprzedaży składają się: treść złożonego oświadczenia woli, postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
12) Login - adres poczty elektronicznej Kupującego używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta;
13) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
14) Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;
15) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
16) Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedającego, wysyłane drogą
elektroniczną, po wyrażeniu zgody przez Kupującego na otrzymywanie przedmiotowych informacji;
17) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

7. Sprzedający informuje, że zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym stanowią jedynie materiały podglądowe i umożliwiają Kupującemu zapoznanie się z Towarem i wyobrażenie jego kształtu i kolorystyki. Wygląd prezentowanych Towarów może różnić się od zewnętrznego i rzeczywistego wyglądu Towaru, dostarczonego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z ustawień monitora Kupującego. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego Konsumentem.
8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia
Sprzedającego.

II. ZAMÓWIENIE

1. W Sklepie internetowym zamówienie może zostać złożone poprzez:

1) założenie Konta i dokonanie rejestracji przy użyciu loginu i hasła,
2) kontakt telefoniczny i podanie danych w zakresie odpowiadającym danym, niezbędnym do złożenia zamówienia elektronicznie.

2. W Sklepie internetowym przy każdym Towarze podane są główne informacje o jego cechach, dostępności towaru oraz cenie. Sklep prezentuje zarówno Towary dostępne, jak i takie, które wkrótce będą dostępne w sprzedaży. Towary, które nie są jeszcze w sprzedaży, zawsze opatrzone są wyraźną, jednoznaczną informacją w tym zakresie.
3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić: za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu – za pośrednictwem szybkiego i bezpiecznego systemu payU.pl. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostawy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem zamówień z opcją „za pobraniem” – wówczas Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze Towaru.
4. Kupujący mogą składać zamówienia dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
5. Sklep pobiera opłatę za przesłanie przesyłki do Kupującego, wyliczoną na podstawie jej wagi. Szczegóły dotyczące kosztów przesyłki opublikowane są na stronie: http://nowespojrzenia.pl/content/8-koszty-wysylki.
6. Sklep nie wysyła za granicę przesyłek za pobraniem.
7. Składając zamówienia Kupujący:

1) wskazuje miejsce dostawy;
2) wskazuje, poprzez stosowne oznaczenie, Towar, który stanowić ma przedmiot umowy i dodaje go do Koszyka;
3) dokonuje wyboru sposobu doręczenia Towaru ze wskazanych przez Sprzedającego na liście sposobów. Cena i termin Dostawy Towaru na adres wskazany przez Kupującego wskazane są przy Towarze;
4) wskazuje sposób płatności;
5) po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza, że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności;

8. Kupujący, po wypełnieniu formularza, dokonuje zaznaczenia opcji „Zamawiam”, potwierdzając tym samym, że jest on związany jego treścią oraz zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Towar i koszty jego dostawy.
9. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona jego weryfikacji poprzez sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza i ustalenia możliwości realizacji oraz pod kątem dostępności Towaru.
10. Kupujący może dokonać anulowania Zamówienia do chwili zawarcia przez Strony umowy sprzedaży.
11. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej. W takim przypadku strony ustalą, czy Kupujący zainteresowany jest realizacją zamówienia w pozostałym zakresie.
12. W terminie dwóch dni roboczych (a w przypadku weekendu – maksymalnie czterech dni) od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokona potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia i przystąpi do jego realizacji w wybranym przez Kupującego miejscu odbioru lub dostawy Towarów, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
13. Czas realizacji zamówienia dla danego Towaru można sprawdzić w opisie szczegółowym (klikając na jego zdjęcie). Czas realizacji zamówienia (skompletowanie zamówienia) wynosi najczęściej 48 godzin, a dla niektórych produktów maksymalnie 14 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy (zazwyczaj 1-3 dni). W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
14. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna email w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości
elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres email podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
15. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Towarem pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, określającego datę jej zawarcia, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę.
16. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (Dz.U. 2015 r. poz. 915), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone
niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
17. Sklep organizuje rozmaite promocje i wyprzedaże Towarów oraz ustala zniżki dla stałych klientów. Promocje i zniżki nie łączą się.

III. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE RĘKOJMI

1. Kupujący może zgłosić roszczenie w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@znakiczasu.pl, telefonicznie pod numerem: 22 331 98 00 lub drogą pocztową na adres: Wydawnictwo „Znaki Czasu”,
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać zastrzeżenia dotyczące jakości Towaru oraz roszczenia i dane kontaktowe Kupującego.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
3. W przypadku Konsumentów, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru – żądać usunięcia wady, z zastrzeżeniem jednakże, że nie
dotyczy to przypadków, kiedy doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres: Wydawnictwo „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa.
5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania powodów oraz bez obowiązku ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
2) w przypadku sprzedaży wielu Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – stosownie do art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
3. Konsument odstępuje od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Złożenie przez konsumenta oświadczenia nie wymaga zachowania określonej formy, konsument może wykorzystać w tym celu wzór oświadczenia, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail: kontakt@znakiczasu.pl lub drogą pocztową na adres: Wydawnictwo „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa.
5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej (tj. na adres e-mail) Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu Towar lub przekazać Towar osobie przez niego upoważnionej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Wydawnictwo „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sprzedający wskazuje, że Administratorem danych osobowych Użytkowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Wydawnictwo "Znaki Czasu" z siedzibą
przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. NIP: 526-02-09-509, REGON: 010238478. Osobowość prawna: art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 30.06.1995 r. (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1889).
2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za jego zgodą, wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.
4. W tym miejscu Sprzedający wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych po wyrażeniu przez niego stosownej zgody.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Administrator danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki określa Polityka Prywatności.
7. Użytkownik może upoważnić Sprzedającego do wysyłania Newslettera oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W
każdym czasie przysługuje mu prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.
8. Sklep korzysta z systemu płatności firmy PayU S.A., która jest również administratorem danych osobowych. Wyrażając zgodę na płatność za pośrednictwem PayU S.A. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez ten podmiot. Dane są przetwarzane w celu poprawnej realizacji płatności za dane zamówienie. Po stronie PayU S.A. zapewnione jest szyfrowanie tych danych, oznaczone ikoną kłódki w pasku adresu przeglądarki, co zwiększa ich
bezpieczeństwo przetwarzania.
9. Sklep korzysta z ciasteczek (ang. cookies), które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, zapamiętania stanu Koszyka i innych czynności. Ciasteczka są także niezbędne do zbierania statystyk korzystania z serwisu w celu stałej poprawy jakości usług. Nie są zbierane żadne poufne dane. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z ciasteczek, Użytkownik ma prawo je usunąć, licząc się z utrudnieniami lub niemożliwością dokonania zakupu. Informacje o tym, jak usunąć ciasteczka, udostępniają twórcy przeglądarki Użytkownika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym www.nowespojrzenia.pl w zakładce Regulamin.
2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w przypadku:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub
2) zmiany oferty asortymentowej Sklepu Internetowego.

4. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
7. Opinie i pytania dotyczące Regulaminu oraz funkcjonowania Sklepu prosimy przesyłać do administratora sklepu.

Załącznik do Regulaminu:
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
___________________________________________________________________
Data odbioru ________________________________________________________
Imię i nazwisko ______________________________________________________
Adres _____________________________________________________________
Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)
____________________________________________________________________
Data _________________________________________________________________